Wednesday, July 25, 2007

Ukhtagirk-The Birth of Ari (Hayg)

Written by Slak Kakosyan

Translated by Grigor Hakobyan


This creation of my son is my first creation on earth as Hayg. He will always carry my name as Ari. Let Hayg Ari live in the land of Ararat along with the immortal gods as an earthly god. But he will never be immortal like gods. With his life he will create the time, as the time is itself a waiting. Ari will always wait and continue to wait, and in waiting he will expire and grow old; and then he will die. However, the death will not be the end. I am establishing his immortality by uniting the life and death. He will die and then be reborn in his grand-grand child. Like this he will continuously die and born again, that will be his immortality, and so will be his descendants.


HETANOS-ETHNOS ((text in armenian)

к²Üàê - Ðáõݳñ»Ý ¾ÂÜàê ËáñÑáõñ¹Ý ¿, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²¼¶, òºÔ: к²Üàê - Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ òºÔ²ÚÆÜ /²¼¶²ÚÆÜ/ вì²îø ÇÙ³ëïáí:

èáõë»ñ»Ý к²Üàê - Á ÏáãíáõÙ ¿ Ú²¼ÆâÜÆÎ, áñÁ ÝáõÛÝå»ë Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²¼¶: гۻñ»Ý ³ÛÝ ÏáãíáõÙ ¿ òºÔ²ÎðàÜ Ï³Ù òºÔ²Ð²ì²îø: òºÔ²ÎðàÜ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ò»ÕÁ Çñ Ù»ç Ïñ»Éª Çñ Ù»ç áõÝ»Ý³É Çñ ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, Çñ ³ñÛáõÝÇ, Çñ Ñá·¨áñ ¨ ³ÛÉ áñ³ÏÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ:

Àëï ³Û¹Ù, ÷³ëïáñ»Ý, к²ÜàêàôÂÚàôÜ - Á, áñå»ë òºÔ²ÎðàÜ, ²½·Ç /ò»ÕÇ/ Ñá·¨áñ ¿áõÃÛáõÝÝ ¿: àñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ, к²ÜàêàôÂÚàôÜ - Á ѳïáõÏ ¿ µáÉáñ ò»Õ»ñÇÝ: ´³Ûó ³Ù»Ý ÙÇ ²½· /ò»Õ/ áõÝÇ Çñ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ÐºÂ²ÜàêàôÂÚàôÜ - Á, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ²½·Ç /ò»ÕÇ/ ͳ·áõÙݳµ³Ý³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ÁÙµéÝáõÙÁ, Ýñ³ áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ: ºì ³Ù»Ý ò»ÕÇ ÐºÂ²ÜàêàôÂÚàôÜ - Á Çñ ³ÝáõÝÝ áõÝÇ: ²ñÇÝ»ñÇ ÐºÂ²ÜàêàôÂÚàôÜ - Á ÏáãíáõÙ ¿ ²ðàð¸Æ ϳ٠²ðºìàð¸Æ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ñ³ñãÇ áñ¹Çª ²ñ³ñã³ÍÇÝ:

ºì к²ÜàêàôÂÚàôÜ -Á áñå»ë áñáß³ÏÇ ò»ÕÇ Ñá·¨áñ ¿áõÃÛáõÝ, ³Ýå³ÛÙ³Ý Çñ áñáß³ÏÇ ò»Õ³ÛÇÝ å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ: سñ¹ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ÁݹѳÝñ³å»ë к²Üàê ϳ٠òºÔ²ÎðàÜ. ݳ ÉÇÝáõÙ ¿ ØáÝÕáÉ³Ï³Ý Ð»Ã³Ýáë, ê»Ù³Ï³Ý лóÝáë, Ü»·ñ³Ï³Ý лóÝáë... ϳ٠²ñÇ³Ï³Ý Ð»Ã³Ýáë, áñ Çñ ³ÝáõÝÝ áõÝǪ ²ðàð¸Æ: